Great Orme Tramway

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Cwestiynau Cyffredin Covid-19

Gyda phwy ga’ i deithio?
O dan reolau Llywodraeth Cymru ar Lefel Rhybudd 1, mae’n rhaid i chi gadw pellter cymdeithasol oddi wrth unrhyw un nad yw yn eich aelwyd estynedig benodol (mae hyn yn golygu hyd at dair aelwyd sydd wedi uno â’i gilydd).

Pam mai dim ond 24 o deithwyr sy’n cael teithio ar y tram ar unrhyw adeg?
Rydym wedi canfod y ffordd fwyaf diogel i gario teithwyr a chadw pellter diogel rhyngddynt. Mae hyn yn golygu bod nifer ein teithwyr yn is na’r 48 teithiwr arferol. Mae’r tramiau’n gerbydau agored gydag awyriad da.

Ga’ i archebu ymlaen llaw?
Na chewch, nid ydym yn cynnig gwasanaeth archebu ymlaen llaw.

A oes yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb? Ar y tram? Yn yr orsaf?
Oes – mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn yr orsaf a phan fyddwch yn teithio ar y tram, oni bai eich bod wedi eich eithrio am resymau meddygol. Os felly, siaradwch ag aelod o staff.

Pa mor hir fydd yn rhaid i mi aros am dram?
Rydym yn rhedeg y tram bob 20 munud gyda 24 o deithwyr ar bob taith. Bydd ein staff yn rhoi gwybod i chi am yr amseroedd aros pan fyddwch yn yr orsaf.

Sut ydych chi’n cadw at y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol?
Rydym wedi cyflwyno systemau unffordd ac wedi gwneud newidiadau eraill i’r ffordd rydym yn gweithredu. Cadwch 2m o bellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn eich aelwyd. Dilynwch yr arwyddion ar y safle a pharchwch y systemau unffordd.
Byddwn yn pennu seddi ar y tram gyda bylchau rhyngddynt er mwyn cadw’r teithwyr yn ddiogel.

Sut ydych chi’n rheoli glanweithdra’r tramiau a’r gorsafoedd?
Mae’r tramiau a’r ardaloedd cyhoeddus eraill yn cael eu glanhau’n rheolaidd gyda threfn lanhau fanwl. Helpwch ni drwy ddefnyddio’r gorsafoedd glanhau dwylo.

Ga’ i dalu’n ddigyffwrdd?
Cewch, mae ein system dalu’n derbyn taliadau cerdyn digyffwrdd.

Ga’ i wneud archeb grŵp?
Nid ydym yn gallu derbyn archebion grŵp ar hyn o bryd. Mae croeso i chi gyrraedd ac aros eich tro. Nodwch os gwelwch yn dda na allwn fynd â mwy na 24 o deithwyr fesul tram.

Pam mae’n rhaid i mi roi fy manylion cyswllt pan fyddaf yn prynu tocyn?
Fel rhan o wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru, byddwn yn gofyn i chi am eich enw a rhif ffôn cyswllt. Byddwn yn cofnodi’r manylion hyn gyda’ch amser cyrraedd. Os bydd achos o’r coronafeirws yn cael ei olrhain yn ôl i’n heiddo, bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i wirio a ydych chi, neu unrhyw un yn eich grŵp, wedi dod i gysylltiad ag ef.

A oes yna doiledau cyhoeddus yn y gorsafoedd?
Mae yna doiledau cyhoeddus yn y Ganolfan Ymwelwyr drws nesaf i Orsaf y Copa.

Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19

Mae Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws (Rhif 2) (Cymru) 2020 yn dweud bod yn rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r Coronafeirws mewn eiddo sydd ar agor i’r cyhoedd neu lle mae gwaith yn digwydd, yn ogystal â lleihau lledaeniad y Coronafeirws gan y rhai hynny sydd wedi bod yn yr eiddo.

Ar gyfer pob cwsmer ac ymwelydd byddwn angen:

  • eu henw, neu os ydynt yn rhan grŵp o bobl o un aelwyd neu aelwyd estynedig, enw un aelod o’r aelwyd honno – yr ‘aelod arweiniol’.

  • rhif ffôn cyswllt ar gyfer pob cwsmer neu ymwelydd neu aelod arweiniol grŵp o bobl.
  • dyddiad yr ymweliad ac amser cyrraedd a gadael.

Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am 21 diwrnod i ddibenion Profi, Olrhain a Diogelu ac ar ôl y cyfnod hwnnw bydd yn cael ei dileu. Os bydd angen bydd y wybodaeth hon yn cael ei datgelu i Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru.

Mae gwybodaeth fanylach am Hysbysiad Preifatrwydd Covid-19 y Cyngor